شرایط ورود به ایران
اطلاعیه
 آخرین شرایط مسافران پروازهای بین المللی ورودی به ایران
* ارایه کارت واکسیناسیون COVID-19 مبنی بر دریافت دو دوز واکسن به زبان انگلیسی دارای نشان QR  وهمچنین
* ارائه نتیجه منفی آزمایش  PCR به زبان انگلیسی با اعتبار ۷۲ ساعت از زمان انجام آزمایش تا زمان پرواز
* شرایط فوق برای مسافران ۱۲ سال به بالا لازم الاجراست.
سایر اعلانات